Иновативна платформа и алатки наменети за зголемување на капацитетот за иновации на МСП-ја во Балканско Медитеранската област 

Проектот Иноплатформа има за цел да ја подобри конкурентноста на Балканско Медитеранската област преку зголемување на постоечкото знаење за иновации во бизнис моделите кое би се преточило во развој на алатки (InnoTools) и сервиси (InnoScoreard и InnoRegion) за подобрување на можностите, капацитетите и знаењето на МСП-ја во воведувањето на иновативни производи и процеси. 

Образование за идеи, пронајдоци и иновации за претпремништво

Проектот има за цел промовирање на територијалниот развој, соработка и поддршка на конкурентноста во Балканско-медитеранската област преку развивање, воспоставување и промовирање на модел за претприемачко учење и трансфер на знаење (Идеи, Пронајдоци, Иновации - И3) за едукација на студенти и претприемачи.

Светот на бизнисот се менува и станува " мобилен". Купувањето со паметни телефони , во секое време , насекаде, постојано се зголемува. Поради овие трендови, компаниите се принудени да ја прилагодат својата веб-страница на новите времиња. Проектот на ЕУ, М-трговија, овозможува систематизирано знаење и нови перспективи за бизнисите преку користењето на мобилната трговија!

This is the first and only portal in Republic of Macedonia in the field of agriculture, forestry, veterinary and other related fields, which allows the fastest flow of information and insight on information about the products, quantity, quality, price, location and everything else that is directly or indirectly related to these topics.

Aim@Innovations е проект поддржан од страна на Централната Европска Иницијатива, преку програмата за трансфер на знаење на KEP Austria и Австриската Развојна Агенција.

Пошироката дел на проектот е да овозмоќи трансфер на знаење и да ги зајакне капацитетите на ЦКМ во побезбедување на тематски обуки и совети во делот на управувањето со иновациите кај МСП-ја, старт-апите, и спин-оф компаниите во Македонија.

Надминување на јазот во широкопојасен интернет во руралните области на ЈИЕ преку користење на модел на ЈПП

PPP4Broadband е проект кој е финансиран преку 4-тиот повик на транснационалната програма за ЈИЕ.