Според најновите податоци на Европската Унија објавени на 22-ри јуни 2020, Швајцарија оваа година се закити со првото место како најиновативна европска економија. Северна Македонија и покрај тоа што од 2014-та година покажува континуиран раст на индексот (од 35.2 до 48.48) се уште е далеку позади европските, па дури и балканските просеци. 

Според Конференцијата на Обединетите нации за трговија и развој (UNCTAD), се очекува глобалните инвестиции и понатаму да се намалуваат во 2021-ва година, пред  пополека да започнат да закрепнуваат во 2022-та година.

Глобалните текови на СДИ  ќе се намалат за дури 40% оваа година од вкупните 1,54 милијарди американски долари во 2019. Падот може да резултира во инвестиции под 1 милијарда американски долари што ќе биде враќање на вредностите од 2005-та година.  

 

Министерството за економија до Владата предложи Програма со која ке се субвенционира настани кои ќе се организираат во категоризирани угостителски објекти во државата. Мерката предвидува покривање на 50% од трошоците, но не повеќе од 30.000 денари по апликант за организирање на обуки, семинари, конференции во домашни туристички капацитети од страна на сите, здруженија, компании како и институции кои планираат да организираат во рамките на своите активности.

Истражувањето е сложен процес кој се состои од идентификување, интерпретација и генерирање на ново знаење. Оттука, истражувањето не е барање на игла во сено и се разликува од случајното собирање на податоци. Тоа е процес на систематско собирање на податоци кој има јасна цел т.е. цели поврзани со наодите.

Краткиот прирачник за основи на академското истражување ги опфаќа сите чекори кои се потребни за да се направи добро академско истражување.

Најновите податоци од истражувањето за иновативните активности на македонските претпријатија објавени од Државниот Завод за Статистика на 15.04.2020, собрани според методологијата на Европската Унија (Community Innovation Survey) за периодот 2016-2018 та година укажуваат дека високите трошоци поврзани со воведувањето на иновациите и немањето на финансиски средства за истото продолжуваат да бидат најголемата пречка за иновативните активности на македонските претпријатија.

Во свет кој се бори да ја спречи појавата на COVID-19, најголемиот пробле е здравствената инфраструктура и капацитетот за тестирање.

Различни земји имплементираат различни стратегии за тестирање како и опсези на достапни дијагностички тестови. Потребна е независна проценка на овие тестови и упатства за да се обезбеди безбедно и сигурно тестирање.

На оваа обука, ќе ги откриете најновите препораки за тестирање за COVID-19, ќе добиете ажурирани информации за спроведување на тестовите и како најдобро да ги распоредите.