Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) за првото тримесечје од 2018 година е 0.1 %.

Во првото тримесечје од 2018 година, најголем пораст е забележан во секторите:

  • Њ, О и П - Уметност, забава и рекреација; Други услужни дејности; Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби од 12.1 %;
  • Е, Ж и З - Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 10.5 % и
  • К и Л - Стручни, научни и технички дејности; Административни и помошни услужни дејности од 8.5 %.

 

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во првото тримесечје од 2018 година, номинално расте за 4.0 %, а нејзиното учество во структурата на бруто- домашниот производ изнесува 64.3 %.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 10.4 %, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 9.1 %.

 

Македонија е рангирана на 63. место во светот на листата со најдобри земји за водење бизнис која ја објавува американското списание Forbes. Ова е пад од 28 позиции споредено со ланското рангирање кога Македонија се наоѓаше на 35. позиција во светот. Оваа година како најдобра земја за водење бизнис е Велика Британија, пласирана на прво место од вкупно 153 земји. Американскиот магазин мери 15 различни фактори на развој на бизнисот, како даноци, лична и економска слобода, бирократија, права на сопственост, иновации, корупција, технологија, трговска и монетарна слобода и заштита на инвеститори. Втората најдобра земја за водење бизнис е Нов Зеланд, трета е Холандија, Шведска е на четвртото место и петта е Канада. На самото дно на листата на 150. место е Авганистан, Хаити е на 151. место, Гамбија на 152. место и Чад на 153. место. Во регионот најдобро рангирана е Словенија на 32. место, Хрватска е рангирана на 51. место, Црна Гора на 68. место, Србија на 69. место, Албанија е 71. и Босна и Херцеговина на 97. место.

Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот 
производ (БДП) за третото тримесечје од 2017 година е 0.2%.

Во третото тримесечје од 2017 година, најголем пораст е забележан во секторите: Е, Ж и З - Трговија на големо 
и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување 
и сервисни дејности со храна од 9.8%; А - Земјоделство, шумарство и рибарство од 3.8% и Ј - Дејности во врска 
со недвижен имот од 0.9%.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на 
домаќинствата, во третото тримесечје од 2017 година номинално расте за 5.0%, а нејзиното учество во 
структурата на бруто-домашниот производ изнесува 65.5%.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 9.8%, а увозот на стоки и на услуги 
забележа зголемување во номинален износ од 5.0%.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во октомври 2017 година, во однос на октомври 2016 година, изнесува 101.3.

Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во октомври 2017 година, во однос на октомври 2016 година, бележи опаѓање од 10.6%, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 2.1%, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 6.5%.

Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: Производство на тутунски производи, Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати, Производство на производи од гума и производи од пластични маси, Производство на други неметални минерални производи, Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема, Производство на електрична опрема, Производство на машини и уреди, неспоменати на друго место и Производство на моторни возила, приколки и полуприколки.

Според главните индустриски групи, производството во октомври 2017 година, во однос на октомври 2016 година, бележи пораст кај Енергија за 4.0% и Капитални производи за 15.4%, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 2.8%, Трајни производи за широка потрошувачка за 9.4% и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 3.1%. Индексот на индустриското производство во периодот јануари - октомври 2017 година, во однос на периодот јануари - октомври 2016 година, изнесува 100.1.

Оваа година се одбележува 15тиот Doing Business Report. Од почетокот на проектот во 2003 година, глобалната деловна регулаторната средина е драматично променета. Владите ширум светот го прифатија и го негуваат напредокот во информатичката технологија за намалување на бирократските пречки и зголемување на транспарентноста.

Според податоците на Државниот завод за статистика, од јануари 2017 година, широкопојасен пристап на интернет (преку фиксна или мобилна конекција) имале 91.2% од деловните субјекти со десет или повеќе вработени. Пристап на интернет преку пренослив уред, употребувајќи мобилна телефонска мрежа (3G/4G), имале 63.0% од деловните субјекти. Ваков тип мобилна поврзаност на интернет (преку преносливи уреди: ноутбук, лаптоп, смартфон, телефон PDA итн.), за деловна намена, користеле 14.5% од вработените во деловните субјекти. 54.2% од деловните субјекти користеле социјални медиуми (на пр., Facebook, LinkedIn, Twitter, Present.ly, YouTube, Flickr, Picassa, алатки Wiki итн.), односно имале кориснички профил, сметка или лиценца за користење одреден социјален медиум.

Околу 49% од деловните субјекти имале веб-страница или почетна страница, од нив, 80% на веб-страницата имале обезбедено опис на производите/услугите, ценовници, 59% имале наведено линкови/референции до нивните профили на социјалните медиуми, а 21% обезбедиле онлајн нарачување, резервирање. Во текот на 2016 година, 10.3% од деловните субјекти со 10 или повеќе вработени, имале е-трговија, односно купувале или продавале стоки или услуги преку компјутерски мрежи (преку веб или EDI), е-продажба реализирале 6.0%, а е-купувања имале 5.8% од деловните субјекти.