Фондот за иновации и технолошки развој го објави вториот повик од Планот за економски раст на Владата (ПЕР), наменет за ко-финансирани грантови за технолошки развој. Повикот е наменет за микро, мали и средни претпријатија и приватни здравствени установи (ПЗУ) кои сакаат да го унапредат нивото на технолошки развој.

Европската Kомисија ја креира следната рамковна програма за периодот 2021-2027 година. Рамката ќе има големо влијание врз сите различни програми за финансирање во ЕУ. 

 

Според  најновите податоци на Државниот завод за статистика (ноември 2019), во 2019 година, 96.4 % од деловните субјекти користеле компјутер во својата работа.

Широкопојасен пристап на интернет преку фиксна конекција имале 85.8 % од деловните субјекти со десет или повеќе вработени.

Од вкупниот број деловни субјекти, 55.6 % имаат веб-страница или почетна страница.

Во однос на е-трговијата, 3.6 % од деловните субјекти со е-продажба примиле нарачки преку компјутерските мрежи, а 3.4 % од деловните субјекти примиле нарачки за стоки или услуги преку веб-продажба.

Извор: Државен завод за статистика (2019)

 

Македонија е на осумдесетото место на светската листа на УНДП за човечки развoj. За разлика од минатата година, тоа е раст од две места, иако по нивото земјава и натаму останува последна меѓу соседите во категоријата “висок општествен развој“ на Балканот.  

Според извештајот на УНДП, Human Development Indices and Indicators пред нас се сите земји од регионот, вклучувајќи ги и Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, Албанија кои ја престигнаа Македонија на листата.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на индустриското производство во септември 2018 година, во однос на септември 2017 година, изнесува 104.5. Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во септември 2018 година, во однос на септември 2017 година, бележи пораст од 4.7 %, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 3.6 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 19.2 %. Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: Производство на прехранбени производи, Производство на пијалаци, Производство на текстил, Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати, Производство на метали, Производство на машини и уреди, неспомeнати на друго место, Производство на моторни возила, приколки и полуприколки и Производство на мебел. Според главните индустриски групи, производството во септември 2018 година, во однос на септември 2017 година, бележи пораст кај Енергија за 15.5 %, Интермедијарни производи, освен енергија за 5.1 % и Капитални производи за 14.9 %, додека опаѓање бележи кај Трајни производи за широка потрошувачка за 1.3 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 3.1 %. Индексот на индустриското производство во периодот јануари – септември 2018 година, во однос на периодот јануари – септември 2017 година, изнесува 105.0.

 

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јуни 2018 година, во однос на јуни 2017 година, изнесува 106.1.

 Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Рударство и вадење на камен (20.4%), Информации и комуникации (16.7%) и Преработувачка индустрија (14.7%).

 Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Финансиски дејности и дејности на осигурување (14.0%), Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (11.3%) и Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (3.0%).

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јуни 2018, изнесува 24 203 денари.