Според проценетите податоци на Државниот завод за статистика, стапката на раст на бруто-домашниот 
производ (БДП) за третото тримесечје од 2017 година е 0.2%.

Во третото тримесечје од 2017 година, најголем пораст е забележан во секторите: Е, Ж и З - Трговија на големо 
и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување 
и сервисни дејности со храна од 9.8%; А - Земјоделство, шумарство и рибарство од 3.8% и Ј - Дејности во врска 
со недвижен имот од 0.9%.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на 
домаќинствата, во третото тримесечје од 2017 година номинално расте за 5.0%, а нејзиното учество во 
структурата на бруто-домашниот производ изнесува 65.5%.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 9.8%, а увозот на стоки и на услуги 
забележа зголемување во номинален износ од 5.0%.