Информирање на тековната дебата за јавните политики и теми на јавната агенда

CKM е посветен на поддршка на прашања од јавен интерес во областa на економскиот развој, наука и технологијата, поволна средина за бизниси и претприемништво.

Во нашиот Центар можете да пребарувате, да ја читате и да ја преземете нашата работа, собрана од истражувања и активности на повеќе од десет проекти.