Светот на бизнисот се менува и станува " мобилен". Купувањето со паметни телефони , во секое време , насекаде, постојано се зголемува. Поради овие трендови, компаниите се принудени да ја прилагодат својата веб-страница на новите времиња. Проектот на ЕУ, М-трговија, овозможува систематизирано знаење и нови перспективи за бизнисите преку користењето на мобилната трговија!Број за проектот: 2014-1-AT-01-KA202-000966
Статус: во изработка
Рок: 01.10.2014 - 30.09.2016
веб страна на проектот: http://www.m-commerce.enterprises/
Проект координатор за Македонија : Андријана Богдановска, PhD
Вработени во проектниот тим во Македонија:

Андријана Богдановска, PhD - Главен истражувач
Бранко Ѓуровиќ, PhD cont - Истражувач и тренер
Јулија Пелева Стојовска - Истражувач и тренер
 


 


Проектот м-трговија се фокусира на обука на персонал и вработени во мали и средни претпријатија (МСП). Целта на проектот е развој и проширување на активностите на м-трговија во овие компании. Проектот е поделен во различни, последователни фази. Првата фаза опфаќа State-of -the-Art анализа на активностите на м-трговија, како и онлајн истражувања , интервјуа и евалуации на секундарни барања. Врз основа на настани специфични за секоја земја, унифициран резултат е основа за развој на обука м-трговија. Друг резултат на оваа фаза е база на податоци на најдобрите практики во кои се наведени постоечките и успешни решенија м-трговија.
Во втората фаза e обуката која е дизајнирана врз основа на резултатите кои произлегуваат првата фаза. Обуката ќе биде развиена во соработка со нашите партнери: Универзитетот во Алкала (Шпанија), Политехника Универзитетот во Темишвар (Романија), Центар за знаење (Македонија) и FH JOANNEUM , Универзитетот за применети науки (Австрија).

Третата фаза се фокусира на спроведување на обуката , која се врши во сите земји-партнери. Во оваа фаза исто така, е изборот на компаниите кои учествуваат. Оваа селекција става посебен акцент на балансираната мешавина на компании од трговија и индустрија.
Во текот на проектот м-трговија , се вршат следните активности:

  • Преглед на моменталиот статус кво на М- трговија во разни европски региони
  • Собирање на примери за Best-Practice од различни региони
  • Развојот на наставата и учењето на материјали за обука на м-трговија
  • Спроведување на обука во сите седум земји партнери, со минимум 10 вработени од МСП по циклус обуки
  • Изработка на М -трговија- стратегија и пристапи на решенија за примена на М- трговија за секое МСП во секој циклус обуки

 


Проект 2014-1-AT-01-KA202-000966, м-трговија
Проект финансиран од Европската комисија.
Оваа публикација само ги одразува ставовите на авторот, Комисијата не е одговорна за било каква понатамошна употреба на информациите содржани во нив.