Иновативна платформа и алатки наменети за зголемување на капацитетот за иновации на МСП-ја во Балканско Медитеранската област 

Проектот Иноплатформа има за цел да ја подобри конкурентноста на Балканско Медитеранската област преку зголемување на постоечкото знаење за иновации во бизнис моделите кое би се преточило во развој на алатки (InnoTools) и сервиси (InnoScoreard и InnoRegion) за подобрување на можностите, капацитетите и знаењето на МСП-ја во воведувањето на иновативни производи и процеси. 

innoplatform logo 530x205

 

 

Проект Иноплатформа 

Иновативна платформа и алатки наменети за зголемување на капацитетот за иновации на МСП-ја во Балканско Медитеранската област 

 

ИНОПЛАТФОРМА (Иновативна платформа и алатки наменети за зголемување на капацитетот за иновации на МСП-ја во Балканско Медитеранската област), е проект селектиран за финансирање преку првиот повик на Balkan Mediterranean програмата.

Проектот има за цел да ја подобри конкурентноста на Балканско Медитеранската област преку зголемување на постоечкото знаење за иновации во бизнис моделите кое би се преточило во развој на алатки (InnoTools) и сервиси (InnoScoreard и InnoRegion) за подобрување на можностите, капацитетите и знаењето на МСП-ја во воведувањето на иновативни производи и прцеси.

 

Име на проектот:

Иновативна платформа и алатки наменети за зголемување на капацитетот за иновации на МСП-ја во Балканско Медитеранската област 

   
Акроним на проектот: ИНОПЛАТФОРМА
   
Број на проектот: BMP1/1.2/2370/2017
   
Носител на проектот: Центар за Управување со Знаење (Скопје, Македонија)
   
Проектен конзорциум: Проектот ИНОПЛАТФОРМА е спроведен од 6 проектни партнери од 5 земји. Центарот за Управување со Знаење е носител на проектот. 
  Носител на проектот:
 
 • Центар за Управување со Знаење (Скопје, Македонија)
  Проектни партнери:
 
 • Computer Technology Institute and Press "Diophantus"(GR)
 • UET Centre (AL)
 • Burgas Free University (BG)
 • Limassol Chamber of Commerce and Industry (CY)
 • Association of Information Technology Companies of Northern Greece (GR)
  Партнери набљудувачи:
 
 • University of Bedfordshire Business School (UK)
 • Yasar University (TR)
   
Статус на проектот: Активен
   
Времетраење: 01.08.2017 – 31.07.2019
   
Веб-страна на проектот: http://www.innoplatform.eu/
   
Проектен менаџмент: Андријана Богдановска, PhD, MBA, Проект менаџер
Бранко Ѓуровиќ, PhD cont., MBA, BSc in ICT, Технички и финансиски проект менаџер
Јулија П. Стојковска, BSc in e-business, Комуникациски менаџер 
 
Краток опис:

Според прегледот за ефикасноста на МСП-ја (EC DG E&I), Балканско Медитеранскиот регионот заостанува зад просекот на ЕУ кога станува збор за иновации во МСП. Причините се многу, главно поврзани со недостатокот на знаење и ограничениот пристап на МСП до прилагодена поддршка, алатки и подобра употреба на информатичката и комуникациската технологија (ИТЦ). Развиена од 6 партнери од 5 земји и 2 набљудувачи, ИНОПЛАТФОРМА има за цел да ги реши овие предизвици со олеснување на иновациите и поддршка на комерцијализацијата на иновациите во МСП-ја.

 

 Специфични цели на проектот се:

 • да се оцени моменталната национална и регионална средина и нејзините предизвици за иновации, раст и интернационализација на бизнисите;
 • да се унапреди постоечкото знаење и да развие заедничко разбирање за иновациите на бизнис модели со фокус на интернационализација;
 • да се развие експертиза, алатки и насоки за зајакнување на капацитетот на МСП-ја за воведување иновации на производи и процеси;
 • да се воспостави мрежа на поддршка преку Центри за извонредност во иновации, да се поттикне транснационална соработка и да се обезбеди поддршка за МСП-ја во воведување на иновации; и
 • да се подигне свеста за важноста на иновациите за опстанок, раст и интернационализација на МСП-ја.

 

   
Корисници:

Главни корисници на проектот се МСП-ја, Истражувачки центри, Институти и Универзитети, како и креатори на политики од Балканско Медитеранската област. Имплементацијата на проектот е транснационална бидејќи нејзината главна цел е да овозможи трансфер на знаење и искуство помеѓу актерите од 5 држави, да обезбеди економии од обем и критична маса и да ги зголеми капацитетите за мобилизација и иновативниот потенцијал. Главните придобивки за корисниците се:

 • Развивање на општо познавање и разбирање на иновации на бизнис модели со фокус на интернационализација во регионот;
 • Развивање на серија иновативни алатки, услуги и упатства со цел зајакнување на капацитетот на малите и средни претпријатија во воведувањето иновации на процеси и производи;
 • Воспоставување на инфраструктура на Центри на извонредност, кои ќе се наоѓаат во 5 земји, за обезбедување на знаења и експертиза во иновациите за МСП-ја.

 

ИНОПЛАТФОРМА започна на 1-ви август, 2017 и се очекува да заврши крајот на јули, 2019 година.