Дигитална декада – Квалитет на јавните е-услуги за бизнисите собра експерти од различни области, луѓе кои работат во државните служби и граѓани со различни позиции на конференција на која беа презентирани наодите од Студијата за квалитетот на е-услугите за граѓаните во Северна Македонија .

Работилницата се оддржа во Панорамика Хотел Дизајн Скопје, на 17.01.2024 година. Конференцијата имаше за цел да сподели како оди Северна Македонија на полето на дигитализацијата, рангирањето на Северна Македонија на одредницата за е-влада - Животни настани за деловните субјекти, тематска анализа на интервјуата на експертите.

Работилницата опфати динамична програма која вклучуваше главни обраќања на организаторот на проектот и на двајца експерти, дискусии за квалитетот на е-услугите и за тоа што треба да се подобри. Значајните сесии вклучија длабоко навлегување во предложените мерки, политики, програми за надминување на предизвиците со квалитетот на е-услугите за граѓаните во Северна Македонија.

Вкупно присутни: 20
Различност: Разновидна публика, експерти од различни области, луѓе кои работат во државните служби и граѓани со различни позиции
Значајни гости:  д-р Андријана Богадановска, д-р Ана Секуловска, М-р. Ирена Б. Каракашев

Клучни препораки од настанот:

Ако Северна Македонија го подобри квалитетот на е-услугите за подобро усогласување со стандардите на ЕУ, тогаш ветувањето за Дигитална декада и правата и придобивките поврзани со неа ќе станат реалност за Македонците.
Чекори што треба да се преземат за да се постигне успешна дигитална трансформација на јавните услуги се: политичка волја, јасни улоги на институциите,  покривање на сите засегнати страни, дигитална писменост, јавен ангажман
Конференцијата за Дигитална декада – Квалитет на јавните е-услуги за бизнисите успешно ги постигна своите цели за поттикнување на соработка и размена на знаење. Позитивните повратни информации и добиените вредни сознанија ќе придонесат за планирање на идните изданија на настанот.

„Дигитална декада “ е проект кој има за цел да го поттикне и зајакне развојот на квалитетни јавни е-услуги во Северна Македонија усогласени со целите и визијата за дигитална трансформација на Европската Унија до 2030 година и Дигиталната агенда за Западен Балкан.