Вести

Презентација на моделот за кружно управување со човечките ресурси во Попова Кула

Презентација на моделот за кружно управување со човечките ресурси во Попова Кула

Во рамките на проектот Circular HRM за подобрување на кружните вештини и работни места преку обука за управување со човечки ресурси, Центарот за управување со знаење
како еден од партнерите на проектот, одржа настан на отворено на 22.09.2021 година (среда) на живописната Попова Кула во Демир Капија. . На настанот бевме домаќини на
30 учесници кои активно работат во областа на човечките ресурси од различни организации.