Вести

Центарот за управување со знаење (ЦКМ) доби средства во рамките на Еразмус + програмата КА104 (2020) за проектот „Развој на капацитети за Хоризонт Европа“ - HorizonReady (Подготвени за Хоризонт). Подготвени за Хоризонт има за цел да ги зајакне капацитетите на организацијата и на земјата за искористување на можностите од новата програма Хоризонт Европа (2021-2027).  

Проектот „Оддржлив (кружен) модел на управување со човечките ресурси“ има за цел да ја поддржи транзицијата на европските мали и средни претпријатија од традиционален, линеарен модел на управување со човечките ресурси во оддржлив (кружен) модел кој ја подобрува регенерацијата на вештините и компетенциите на работното место и поттикнува кружни и одржливи деловни и организациски модели. Тоа е проект кој се имплементира од 8 проектни партнери - сите европски организации кои имаат долгогодишно искуство.Центарот за управување со знаење е партнер од Македонија. 

Автор:  Ивана Иванова

CircularHRM или „Оддржлив (кружен) модел на управување со човечките ресурси“,  го истражува развојот на човечките ресурси според принципите на одржливата (кружна) економија како важен предуслов за создавање на конкурентна економија. Кружното управување со човечките ресурси може да резултира со трајни и одржливи вештини, за разлика од сегашниот линеарен модел на ангажирање, управување и на крај отпуштање од работа. Тоа има за цел да ја поддржи транзицијата на европските мали и средни претпријатија од традиционален, линеарен модел на управување со човечките ресурси во оддржлив (кружен) модел.

На 25ти и 26ти септември 2020 година се оддржа вториот Балкански Форум во Солун, Грција.

На 14 Јули 2020 година директорката на Центарот за управување со знаење, д-р. Андријана Богдановска Ѓ. имаше средба со г-ѓа Валентина Дисоска – претседателка на Здружението на бизнис жени. На овој состанок беше презентиран проектот WECAN.

 

Поимот Кружна Економија се однесува на концептите и практиките кои се поврзани со одговорно користење на природните ресурси и оптимизација на физичкиот капитал. Дали принципите на кружната економија исто така можат да се применат и на управувањето со човечки ресурси и со која додадена вредност?